โรงหมักเหล้าสาเก ""วาชิโนะโอะ"" ทัวร์ชมโรงหมักเหล้าสาเก และ ""การเปิดประสบการณ์ทามะวาริ (การผสมเหล้ากับน้ำ)""(บริษัท วาชิโนะโอะ จำกัด)

โรงหมักเหล้าสาเก ""วาชิโนะโอะ"", ทัวร์ชมโรงหมักเหล้าสาเก และการเปิดประสบการณ์ชิมเหล้าสาเก +โปรแกรมเสริม --- ""การเปิดประสบการณ์ทามะวาริ (การผสมเหล้ากับน้ำ)""

โรงหมักเหล้าสาเก
※ ""วาชิโนะโอะ"" เป็นโรงหมักเหล้าสาเกที่ฮาจิมังไท ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1829 เหล้าสาเกที่ผลิตจากน้ำใต้ดินที่สะอาดบริสุทธิ์ของภูเขาอิวะเตะซังนั้น ถูกผลิตเพื่อให้ดื่มคู่กับอาหารท้องถิ่นจึงผลิตในปริมาณน้อย... และเป็นเหล้าสาเกที่ต้องไปดื่มที่อิวาเตะเท่านั้น! ทัวร์จะพาไปเยี่ยมชมโรงหมักเหล้าสาเกและอาคารหลักที่ใช้งานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้ง
■ ทัวร์ชมโรงหมักเหล้าสาเก (เยี่ยมชมกระบวนการผลิตในเดือนมกราคมถึงมีนาคม และชมภาพยนตร์ที่อาคารหลักซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเอโดะในช่วงเดือนอื่น ๆ)เปิดประสบการณ์ดื่มเปรียบเทียบ (ลองชิม) เหล้าสาเกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหลาย ๆ ประเภท
■ โปรแกรมเสริม ""การเปิดประสบการณ์ทะมะวาริ"" (การผสมน้ำกับเหล้าสาเก)(วาริมิซุเป็นการผสมเหล้าสาเกดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเจือด้วยน้ำ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่กำหนดรสชาติของเหล้าสาเก)
ที่อยู่
岩手県八幡平市大更第22地割158番地
หมายเลขโทรศัพท์
0195-76-3211
เวลาเปิดทำการ
ต้องจองล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมเปิดประสบการณ์ 13:30-14:30
ราคา
■ เยี่ยมชมโรงหมักเหล้าสาเก
 3,000 เยน/คน
 (รวมค่าลองชิมเหล้าสาเกตามปริมาณที่กำหนดแล้ว)

■ กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ทะมะวาริ
 +2,000 เยน/คน
เวลาที่จำเป็น
ประมาณ 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 1 คน

ภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์