เทศกาลโคมไฟ อาโอโมริ เนบุตะ

เทศกาลโคมไฟ อาโอโมริ เนบุตะ
ที่อยู่
青森県青森市
หมายเลขโทรศัพท์
017-723-7211
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์