Metropolitan Matsushima

Metropolitan Matsushima
ที่อยู่
新潟県柏崎市鯨波乙1828
หมายเลขโทรศัพท์
0257-24-5505
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์