Yamakoshi Rice Terraces

Yamakoshi Rice Terraces
ที่อยู่
新潟県長岡市山古志竹沢 県道 23 号線
หมายเลขโทรศัพท์
0258-59-2343
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์