คาบูกิ ฮิโนเอะมาตะ

ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ

คาบูกิ ฮิโนเอะมาตะ
"ละครคาบูกิ ฮิโนเอะมาตะ"กล่าวกันว่า "ละครคาบูกิ ฮิโนเอะมาตะ" เกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยเอโดะ เมื่อคนในหมู่บ้านได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าอิเสะ และได้รับเอาละครคาบูกิที่พวกเขาเคยเห็นและได้ยินมาจากโจโฮ (ปัจจุบันคือภูมิภาคคันไซ) และเอโดะ (ปัจจุบันคือโตเกียว) มาแสดงเพื่อความบันเทิงในหมู่บ้าน ในงานเทศกาลที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคมจะมีการจัดแสดงคาบูกิถวายเพื่อให้ความบันเทิงแก่ชาวบ้าน ในปี ค.ศ. 1999 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญของจังหวัด
"เวทีการแสดงคาบูกิ ฮิโนเอะมาตะ"สถานที่แสดงละครคาบูกิ "เวทีการแสดงคาบูกิ ฮิโนเอะมาตะ" ตั้งอยู่หน้าวิหารศาลเจ้าชินจูเพื่อใช้ทั้งการบูชาและเป็นศาลเจ้า ในปีค.ศ. 1976 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องได้ที่สำคัญของชาติ
"วันทำการแสดง"・ละครคาบูกิถวายในเทศกาลศาลเจ้าอาตาโกะ   12 พฤษภาคม  ฟรี・ละครคาบูกิถวายในเทศกาลศาลเจ้าชินจู       18 สิงหาคม     ฟรี・คาบูกิยามเย็น  วันเสาร์แรกของเดือนกันยายน       1,000 เยน (สำหรับผู้เข้าพักในโรงแรมในหมู่บ้านฮิโนเอะมาตะ ชมฟรี)
*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19*รายละเอียดจะทำการแจ้งในส่วนของ "ประกาศ" บนเว็บไซต์ ของสมาคมการท่องเที่ยวโอเซะ ฮิโนเอะมาตะ ออนเซ็น ประมาณหนึ่งเดือนก่อนการแสดง
ที่อยู่
福島県南会津郡檜枝岐村居平 檜枝岐の舞台
หมายเลขโทรศัพท์
0241-75-2432
เวลาเปิดทำการ
ทั้ง 3 การแสดง
[เริ่มแสดง] 19:00 น.
(*เฉลี่ย 1.5 ถึง 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับโปรแกรม)
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์