Hoshitoge Rice Terraces

Hoshitoge no Tanada

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
新潟県十日町市峠
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
025-597-3000